Projekt

OPIS PROJEKTU

Wiosną 2014, w ramach konkursu „Rozwój Polskich Uczelni” z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Politechnika Warszawska otrzymała dotację na opracowanie programu interdyscyplinarnych studiów drugiego stopnia w języku angielskim International Master’s Degree in multiMedia – technology, design, management.

Studia mają za zadanie upowszechnianie wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie technik multimedialnych zarówno dla gospodarki (przemysł, usługi, edukacja, zdrowie) jak i sektorów kreatywnych (film, telewizja, Internet, gry komputerowe). Absolwenci naszych studiów będą mogli sprawnie współpracować ze specjalistami reprezentującymi różnorodne dyscypliny wiedzy i umiejętności.

Zespół projektowy składa się z pracowników pięciu jednostek: Politechniki Warszawskiej, dwóch uczelni artystycznych – Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Norwegian University of Science and Technology (NTNU) w Trondheim i IP Management Poland. Projekt jest finansowany ze środków „funduszy norweskich”.

  

CELE PROJEKTU

Polskiej gospodarce brakuje innowacyjnych wdrożeń, zaś rynek potrzebuje specjalistów integrujących różne dziedziny wiedzy.Poszukiwani są absolwenci nie wąsko specjalizowani, lecz wszechstronnie wykształceni. PW wspólnie z uczelniami artystycznymi (ASP, UMFC) i NTNU Trondheim we współpracy z wieloma podmiotami gospodarczymi planuje wzbogacić ofertę dydaktyczną o studia II stopnia w języku angielskim „multiMedia–  technologie, projektowanie artystyczne, zarządzanie” zgodne z Procesem Bolońskim.

Uczelnie i inne zaangażowane instytucje zapewnią know-how, najlepsze praktyki, laboratoria oraz merytoryczną ewaluację rozwiązań i efektów Projektu. Powstaną skrypty i multimedialne kursy e-learningowe oraz publikacje. Zostanie przygotowana międzyuczelniana kadra. Zorganizowane zostaną międzynarodowe konferencje w Warszawie i w Trondheim (NTNU). Oprócz korzyści ekonomicznych, społecznych, publicznych (etyka w biznesie i jego społeczna odpowiedzialność) studia te pozwolą na kulturowy rozwój osobowości i rozwój kreatywności zarówno wśród studentów jak i interesariuszy Projektu.